OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nadležna tijela javne vlasti dužna su osigurati transparentnost i građanima omogućiti sudjelovanje u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09). Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

U uvodu navedenog Kodeksa stoji da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  

U skladu s time Općina Sirač objavila je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Plan savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2021. godinu
Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2020. godinu
Plan savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2020. godinu
Plan savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2019. godinu
Plan savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2018. godinu
Plan savjetovanja s javnošću Općine Sirač za 2017. godinu

 

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana i pravnih osoba.

Savjetovanje s javnošću provodi se preko internet stranice Općine Sirač objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće o savjetovanju s javnošću koje će sadržati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Sirač

Marijana Weiser
e-mail: opcina@sirac.hr
Tel.: +385 (0)43 675 250  
Fax: +385 (0)43 675 259  

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Sirač

 

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA

ARHIVA SAVJETOVANJA

 

Ogledni primjerci obrazaca u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja javnosti
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

 

ZAKONSKI PROPISI

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html     


(Broj pregleda: 35462)

Novosti i događanja